Media Archive

Return to the previous page

winner for Cobar Lucky Draw @ Nepcon Shanghai 2008

2008-05-20 10:37

Apr.08 Multi-Fineline Electronics (Suzhou No.2) Co., Ltd. Mr. Xu Qiuhua

Apr.09 Nanjing Panda Electronics Manufacture Co.,Ltd. Mr. Ding Weizhong

Apr.10 Jabil Circuit(Wuxi)Co.,Ltd Mr. Qiu Xiuwen

Apr.11 Kimball Electronics (Nanjing) Co., Ltd. Mr. Huang Hui

TOP